Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Luật thi đấu cầu lông quốc tế

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Về việc ban hành Luật Cầu lồng Quốc tế

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/01/1998 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao.